A Testület működése

A Testület alkotta meg az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexét, és jogosult annak módosítására. Tevékenysége során népszerűsíti az Etikai Kódexet, az adománygyűjtés és átláthatóság aktuális kérdéseiről véleményt nyilváníthat, állásfoglalásokat tehet közé. Létrehozhat céljai elérését segítő szerveket, testületeket, melyeknek működését felügyeli. Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete önszerveződő csoport, bejegyzett formája nincsen. Legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés. Jelenleg működő szervei az Etikai Bizottság és a Kezelőszerv. Ezek ugyancsak a Testületnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel.
 
Taggyűlések rendje
 
A Testület minden évben legalább egy taggyűlést tart. 
A taggyűlést a Kezelőszerv hívja össze. Ezen felül taggyűlést bármelyik tag kezdeményezhet, ha azzal a tagok több, mint 50%-a egyetért. 
 
Szavazási rend
 
A taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább fele jelen van. 
A tagok az ülésen telefon-konferencia, Internetes konferencia eszköz útján, vagy más ehhez hasonló kommunikációs eszköz révén is részt vehetnek, amennyiben ezen eszközök lehetővé teszik, hogy minden résztvevő személy megfelelő módon hallja egymást. Az ilyen módon történő részvételt úgy kell tekinteni, mintha tag személyesen vett volna részt az ülésen.
A szavazás egyszerű többséggel zajlik le. A szavazás jegyzőkönyvét a Testület a Működés/Jegyzőkönyvek menüpontban teszi közzé. 
 
Határozat ülés tartása nélkül, írásbeli határozathozatal
 
A Testület írásos formában is elfogadhat határozatokat, taggyűlés megtartása nélkül. A felmerült  határozattervezetet a Kezelőszerv e-mail útján továbbítja a Testület tagjainak a kézhezvételtől számított három (3) munkanapos válaszadási határidő kitűzésével. A Testület tagjai elektronikusan adhatják le szavazatukat. A tag szavazata akkor érvényes, ha az legkésőbb a határozat tervezetének kézhezvételétől számított harmadik (3.) munkanapon beérkezik. A Kezelőszerv a tervezet kézbesítésétől számított harmadik (3.) munkanap lejártát követően további három (3) munkanapon belül értesíti a tagokat a szavazás eredményéről.
 
Döntési kör
 
A Testület létrehozhat a működéséhez szükséges szerveket és meg is szűntetheti azokat, valamint ezen szervek tagjait le is válthatja. A Testület választja meg az Etikai Bizottság tagjait is. A Testület hagyja jóvá a működéssel kapcsolatos szabályzatokat is, beleértve jelen szabályzatot is. A Testület az Etikai Kódexen és jelen szabályzaton kívül az alábbi szabályzatokkal rendelkezik:
 
- Etikai Bizottság működési rendje
- Az Etikai Kódexnek való megfelelés vizsgálata
- Éves szolgáltatási díj és monitorozási költség
 
Kezelőszerv
 
Olyan jogi személy, mely  a Testület felkérésére a Testület működésével kapcsolatos szervezési, kommunikációs, gazdasági és adminisztrációs feladatokat végzi és ezekről rendszeresen beszámol. 
 
A Kezelőszerv (egy nyilvános pályázat és a Testület döntése alapján) a Civil Iránytű Alapítvány.
 
Szóvivők
 
A Testület a tagok nyilvános - elsősorban médiában történő – megszólalásaihoz szóvívőt vagy szóvívőket választhat. A szóvívők az Etikai Kódexben szereplőket illetve egyes ügyekben a Testület által közösen elfogadott álláspontot képviselhetik megszólalásaik során.
 
Megszűnés
 
A Testület megszűnik, ha egyöntetű szavazás eredményeképpen kimondja saját megszűnését, valamint, ha a tagok száma 3 alá csökken.